Общи условия на Център за неформално образование АБВГД

 

  1. Редовно и навременно плащане на такса. При промяна има един месец предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  2. Спазване правилата в занималнята:

2.1. Редовна комуникация преподавател / инструктор - родител (минимум един път седмично).

2.2. Запазване на човешкото достойнство на всички присъстващи (съученици, курсисти, преподаватели, инструктори, родители).

2.3. Забранява се физическото посегателство върху всички!

2.4. Забранява се повреда или загуба на имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при такава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови сумата или да закупи същата стока.

2.5. Всякакъв тип мобилни устройства са забранени, освен при изричното разрешение на преподавател / инструктор.

  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да предупреди за възможност за прекратяване на взаимоотношения при неизпълнение на Общите условия два пъти (веднъж устно и веднъж писмено). При трета забележка има право да прекрати отношенията БЕЗ да дължи неустойка. 

3.1. При сериозно нарушаване на т.2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право и ще прекрати взаимоотношения в момента на възникнала ситуация. Сериозни нарушения са:

3.1.1. Посегателство или опит за такова над преподавател / инструктор. 

3.1.2. Сериозна телесна повреда над друг курсист. 

  1. При ситуация, в която е необходим PCR тест, копие се предоставя и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

  2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да прехвърли обучението онлайн при невъзможност за присъствено провеждане на занятията. 

  3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си позволява да променя Общите условия във всеки един момент, като уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.